Научная библиотека

Государственный университет имени Шакарима города Семей


"В наше время - время знаний - только своей образованностью мы можем покорить мир"

Н.Назарбаев

Предыдущая Следующая Страница:

Университетская библиотека онлайн

До 11 мая 2019 года для нашего университета открыт тестовый доступ к Электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн».
Работа в онлайн версии доступна на сайте: http://www.biblioclub.ru

Доступ к электронным книгам EBSCOEBSCO

Доступ к электронным книгам EBSCO для ns242854 Shakarim State University of Semey предоставлен по ссылке
http://search.ebscohost.com  .

Объявление

АО «Национальный центр научно-технической информации» в рамках сотрудничества с компанией Springer предоставляет бесплатный доступ нашему университету к электронной полнотекстовой платформе «SpringerLink».

Новости

Жаңа электрондық оқулықтар

Новые электронные учебники

 25112009037

Беркінбаев, К.М. Информатика [Электрондық ресурс] :оқулық /К.М. Беркінбаев .-Электрон.кн.-Алматы:Нұр - Пресс,2010.-1 электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2k, ХР, Pro/Home, P100, RAM 16Mb, CD-ROM, video 8 Mb, SVGA монитор.

Оқулықта информатика курсының ақпараттану, алгоритмдеу негіздері, операциялық жүйелер, сервистік бағдарламалық жабдықтар, мәтіндік және кестелік процессорлар тақырыптары бойынша дайындалған теориялық материалдарға және негізгі операцияларды орындау тәсілдеріне талдаулар берілген.Теориялық және практикалық жұмыстарды толық игеру мақсатында –бақылау –тест сұрақтары, көрнекі құрал ретінде-сүлбелер (схемалар) келтірілген.

 25112009047

Беркімбаев К.М., Ажиханов Н.Т., Нуруллаев А.Н., Ниязова Г.Ж. Компьютерлік модельдеу негіздері [Электронный ресурс]:оқу-әдістемелік құрал.-Алматы, 2005.-70 б.

Оқу-әдістемелік құралда информатика курсының компьютерлік модельдеу тақырыбына даярланатын теориялық жұмыстардың сипаттамалары берілген.

Лабораториялық жұмыстарды толық игеру мақсатында тест сұрақтары, көрнекі құрал ретінде –сүлбелер ұсынылған. Оқу-әдістемелік құрал, информатика курсы оқылатын жоғарғы және орта оқу орындарының оқытушыларына, аспиранттарын, магистранттарына және студенттерге арналған.

 25112009069

Хакимова, Т. Компьютерлік өңдеудің әдістемелері [Электрондық ресурс] :оқу құралы /Т. Хакимова .-Электрон.кн.-Алматы:Нұр - Пресс,2010.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2k, ХР, Pro/Home, P100, RAM 16Mb, CD-ROM, video 8 Mb, SVGA монитор

Ғылыми еңбектің мақсаты, студенттерді дербес компьютерде жоғары дәрежеде жұмыс істеуді үйрету, қазіргі кездегі көптеген қолданбалы бағдарламалардың жүйесін пайдалана білу мүмкіндігін қалыптастыру және алған білімдері мен тәжірбиелерін болашақта кәсіптік қызыметтерінде дұрыс пайдалана білу. Яғни, бұл еңбек алты бөлімнен тұрады 1-ші Дербес компьютер, Windows жүйесі, 2-ші Мәтіндік құжат, 3-ші Электрондық кесте, 4-ші Power Point, 5-ші Компьютерлік желілер, Интернет желісі, 6-ші Тесті сұрақтар. Еңбекте студенттерге лабораториялық сабақтарға арналған тапсырмалар және даярлыққа тестік сұрақтар мен жауаптары қамтылған.

25112009051 

 

Хакімова, Т. Компьютерлік өңдеудің мүмкіндігін жоғарлату [Электронный ресурс] /Т.Хакімова .-Электрон. кн.-Алматы:Нұр-пресс,2007.-1электрон. опт. диск(CD- ROM)- Систем. требования: Windows

Компьютерлік өңдеудің мүмкіндігін жоғарылату — қазіргі заманда программалауда және ақпаратты өңдеуде кең түрде қолданылады.

Осы оқу құралы, Мәліметтер қоры (Mісrosoft Access) бағдарламасын толығымен қарастырып, мысал арқылы Мәліметтер қоры құрылып, лабораториялық сабақтарға арналған тапсырмалар және емтиханға даярлыққа тестік сұрақтар мен жауаптары қамтиды. Мәліметтер қоры (Mісrosoft Access) мәліметтерді өңдеу, жинақтау, тарату және сақтау жұмыстарын атқарады. Оқу құралының негізгі мақсаты Mіcrosoft Access жүйесін пайдаланып мәліметтерді өңдеуді автоматтандыру және өңдеуді автоматтандырудың мүмкіндіктерін жоғарлату.

21112009020 

Асан, Д.С. Экономикалық және әлеуметтік тұрақтылықты дамыту тетіктері [Электронный ресурс]: оқу құралы /Д.С. Асан, Б.С. Мырзалиев, С.С. Ыдырыс.-Алматы:Нұр-Пресс,2008.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор.

Оқу құралы экономикалық  және әлеуметтiк тұрақтылықты дамытудың ерекшелiктерi, бағыттары мен тетiктерiнiң әдiстерiн анықтауға бағытталған. Сондай-ақ экономикалық  және әлеуметтiк тұрақтылыққа бөлiнген қаржының, жұмыссыздардың табыстылығы, тұрақты және тұрақсыз дамудың баланстық көрсеткiштерi ұсынылған.

24112009023 

Көкебаева, А.М. Халықаралық маркетинг [Электронный ресурс]: оқу құралы /А.М. Көкебаева, Б.Ж. Альмухамбетова, А.Ш. Досжанова.-Алматы:Нұр-Пресс,2006.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор.

Халықаралық маркетинг саласына жататын негізгі қызметтер, шетел нарықтарындағы маркетингтік ортаны зерттеу, қай нарыққа шығуды анықтау, шетелдік мақсатты нарыққа шығуда маркетинг-микс тәсілдерін қолдану бойынша мағлұматтар берілген.Халықаралық маркетингтің ұлттық маркетингтен ерекшелігіне, халықаралық нарыққа шығу стратегияларына, тәсілдеріне, тауар саясатын қалыптастыру жағдайына жан-жақты сипаттама берілген. Оқу құралы жоғары және орта арнаулы оқу орындарының экономика мамандықтары бойынша оқитын қазақ бөлімдерінің студенттеріне, сондай-ақ шетелдік нарықтарда сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастырушы кәсіпорын басшыларына және халықаралық маркетингпен айналысатын көпшілік жұртқа арналған.

 25112009056

Мұханбетова, С.М. Ұлттық есептер жүйесі [Электронный ресурс]: оқу құралы /С.М. Мұханбетова, А.Н. Нұрзақова.-Алматы:Нұр-Пресс,2007.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор.

Оқу құралында ұлттық есептер жүйесі пәнінің құрылымы, негізгі ұлттық шоттардың үлгiлерi, пәннiң мазмұны, практикалық сабақтар жоспары, рефераттар, баяндамалар, курстық жұмыстар тақырыптары, студенттердiң бiлiмiн тексеруге арналған материалдар (тест сұрақтары, есептер) қамтылған. Сонымен қатар ұлттық шоттарды құруға, макроэкономикалық көрсеткiштер бойынша талдау жасауға, шешiм қабылдауға дағдылану үшiн студенттерге өзiндiк тапсырмалар (СӨЖ) ұсынылған. 

Оқу құралы экономика мамандарын даярлайтын жоғары оқу орындарының студенттерiне арналған.

21112009004 

Мырзалиев, Б.С. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс] : учебник /Б.С. Мырзалиев.-Алматы:Нұр-Пресс,2010.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор.

В учебнике рассматриваются проблемы государственного регулирования экономики в условиях рыночных отношений. Анализируются теоретические воззрения на необходимость вмешательства государства в экономику и роль государства в экономике, исследуются закономерности эволюции систем регулирования экономики, разделяются и группируются функции, обобщаются прямые и косвенные инструменты государственного регулирования экономики, проводится анализ зарубежного и казахстанского опыта государственного регулирования экономики на национальном и региональном уровнях, выделяются проблемы государственного воздействия на отечественную экономику и предлагаются пути их решения.

21112009011 

Рахимбаев, А.Б. Теория и практика маркетинга [Электронный ресурс]:учеб.пособие.-Алматы:Нұр-Пресс,2010.-– 375 с.

В предлагаемом учебном пособии рассматриваются основа и эволюция развития маркетинга, как важнейшей экономической дисциплины, изучающей поведение потребителя и продвижение товара в условиях рыночных отношений при современной конкурентной борьбе. Структура учебного пособия разработана с таким расчетом, чтобы дать студентам комплексные знания об изученном предмете. Имеется лекционный материал, освещающий такие теоретические аспекты, как понятие маркетинга, характеристика потребительского поведения и выбор потребителя, методы продвижения товара, стратегия фирмы в зависимости от жизненного цикла товара. Учебное пособие «Теория и практика маркетинга» предлагается как для студентов экономических и неэкономических специальностей, так и для преподавателей колледжей и высших учебных заведений.

 

 21112009010

Экономика зарубежных стран[Электронный ресурс] /Р.Е.Елемесов, А.М.Мырзахметова, А.М.Джулаева, С.Д.Алиева .-Электрон.кн.-Алматы:Нұр-Пресс,2012.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2k, XP Pro/Home, P100, RAM 16 Mb, video 8 Mb, SVGA монитор. 

В пособии раскрывается и дается анализ экономике четырех зарубежных стран, которые в современном мире занимают лидирующие позиции,— США, Германии, Китая и Японии. Адресовано преподавателям, аспирантам, студентам и всем тем, кто интересуется мировой экономикой и международными экономическими отношениями.

25112009068 

Мырзахметова, А.М. ВТО и внешняя торговля Казахстана [Электронный ресурс]: учеб. пособие /А.М.Мырзахметова.-Алматы:Нұр-Пресс, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2к, ХР Pro/Home, P100, RAM 16 Mb,CD-ROM, Video 8 Mb, SVGA монитор.

В учебном пособии дан анализ международной торговой политики, раскрыты роль и деятельность ВТО в регулировании мировой торговли; показаны этапы становления и развития внешнеторговой политики и анализ внешней торговли Казахстана; исследованы проблемы переговорного процесса, плюсы и минусы вступления Казахстана в ВТО. Адресовано студентам, магистрантам и всем тем, кто интересуется вопросами развития мировой экономики, международной торговли и внешней торговли Казахстана.

25112009061 

Бабаев, С.Б. Көрнекі педагогика [Электрондық ресурс] :оқу құрал /С.Б. Бабаев, Қ.С. Бабаева, А.А. Жумадуллаева .-Электрон.кн.-Алматы:Нұр - Пресс,2010.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2k, ХР, Pro/Home, P100, RAM 16Mb, CD-ROM, video 8 Mb, SVGA монитор.

«Көрнекі педагогика» атты еңбекте педагогика ғылымын игерудің жаңа әдістері қамтылған. Оқу құралы аталмыш сала бойынша ізденушілер- дің педагогика пəні мақсаттары мен міндеттерін, əдіснамалық негіздерін, жалпы мәселелерін, оқу-тəрбиенің мəні, мазмұны мен құрылымын осы кітапта берілген көрнекі əдістер арқылы қарапайым əрі жеңіл тəсілмен игеруіне мүмкіндік береді. Еңбек орта жəне жоғары оқу орындарының, колледждердің студенттері мен ұстаздарына, педагогика ғылымы бойынша өз бетінше ізденушілерге, мұғалімдер мен тəрбиешілерге оқу-тəрбие құралы ретінде ұсынылады.

25112009055 

Акажанова, А.Т. Девиантология [Электронный ресурс] :учеб.пособие /А.Т. Акажанова .-Электрон.кн. -Алматы:Нұр - Пресс,2010.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2k, ХР, Pro/Home, P100, RAM 16Mb, CD-ROM, video 8 Mb, SVGA монитор 

В работе представлены краткий конспект лекций и методические указания в отношении нового курса «Девиантология», который изучается в магистратуре на 2—3 курсах очно-заочной формы обучения. Раскрываются вопросы о сущности психологии девиантного поведения несовершеннолетних, основные теоретико-методологические принципы, классифика ция видов отклоняющегося поведения, возрастные и индивидуальные особенности, механизмы формирования асоциальных и антисоциальных групп, методы психолого-педагогической превенции и интервенции. Особое внимание уделено проблеме влияния СМИ на формирование отклоняющегося поведения, педагогической и социальной запущенности детей и подростков, «виктимности» их поведения. Освещаются основные положения современных психологических подходов к девиантному поведению. Пособие предназначено для магистрантов-психологов, студентов и всем, кто занимается научными исследованиями и соприкасается с различными проявлениями девиантного поведения несовершеннолетних.

 25112009057

Бабаев, С.Б. Көрнекі психология [Электрондық ресурс] :оқулық /С.Б. Бабаев, А.А. Жумадуллаева .-Электрон.кн.-Алматы:Нұр - Пресс,2010.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2k, ХР, Pro/Home, P100, RAM 16Mb, CD-ROM, video 8 Mb, SVGA монитор.

«Көрнекі психология» атты еңбекте психология ғылымын игерудің жана əдістері қамтылған. Оқу құралы аталмыш сала бойынша ізденушілерге психологияның ғылымы ретіндегі пəні, міндеттері мен ерекшеліктері, əдіснамалық жəне теориялық негіздері, психологияның табиғи-ғылымдық негіздері, психиканың таным үдерістері, көңіл-күй, ерік үдерістері, тұлға психологиясы, іс-əрекеттің психологиялық сипаты, əлеуметтік-психологиялық құбылыстар мен үдерістер сияқты күрделі тақырыптарды осы кітапта берілген көрнекті əдістердің көмегімен қарапайым əрі жеңіл тəсілмен игеруге мүмкіндік береді. 

25112009030 

Мәшімбаев, С.М. Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (1945-2000жж.) [Электрондық ресурс] :оқулық /С.М. Мәшімбаев .-Электрон.кн.-Алматы:Нұр - Пресс,2010.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2k, ХР, Pro/Home, P100, RAM 16Mb, CD-ROM, video 8 Mb, SVGA монитор.

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихының екінші кезеңіне арналған оқу құралы ХХ ғасырдың екінші жартысындағы капиталистік және социалистік елдердегі экономикалық-әлеуметтік дамудағы өзгерістерге тоқталады. Соғыстан кейінгі АҚШ және КСРО елдерінің “қырғи-қабақ” соғыс саясатының мәні, екі ұлы державаның әлемдік дамуға тигізген әсері жазылды. 50—90 жылдардағы капиталистік қоғамдағы әлеуметтік өзгерістер, өндірістік даму, модернизациялау және ғылыми-техникалық революцияның жетістіктері қарастырылады. Социалистік елдердегі демократиялық өзгерістер, “демократиялық социализм” қоғамындағы дағдарыстар, КСРО-ның ыдырауы, ұлттар мәселелері, 90-жылдардың соңындағы капиталистік қоғамдағы постиндустриялық даму, ақпараттық қоғам, нарықтық экономиканың жаңа өрлеуі айтылады. Бұрынғы социалистік жүйедегі елдердегі экономикалық реформалардың барысы жазылады. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы экономикалық ынтымақтың тереңдеуі, әлемдік дамудағы жаћандану арқылы ХХІ ғасырға өтудің алғышарттары кең түрде қамтылады. Автор осы оқу құралында келтірілген жаңа көзқарастар өзінің жеке ойы екенін ескертеді.

 25112009029

Картаева, Т.Тарихи демография [Электрондық ресурс] :оқу құралы /Т. Картаева .-Электрон.кн.-Алматы:Нұр - Пресс,2010.-1электрон. опт. диск (CD-R) - Систем. требования :Windows 9х, Ме, 2k, ХР, Pro/Home, P100, RAM 16Mb, CD-ROM, video 8 Mb, SVGA монитор.

Оқу құралында тарихи демография ғылымының зерттеу нысаны- сына, қалыптасу тарихына, терминологиясына түсініктемелер беріледі.  Дүниежүзі халықтарының көне дәуірлерден осы заманға дейінгі санының өсуіне, тарихи кезеңдерде даму ерекшеліктеріне, демография ғылымының заңдылықтарына тоқталады. Оқу құралы жоғары оқу орындарында тарих мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған.

 25112009066

Жумагали А.Криминология [Электронный ресурс]//А.Жумагали.- Электрон.кн.-2012.-1электрон. опт. диск(CD- ROM).

”Криминология” оқулығы Қазақстан Республикасында мемлекеттк тiлде тұңғыш рет оқырман қолына тиiп отыр. Бұл оқулық жоғарғы заң оқу орындарына арналған криминология курсының жалпы білiмiн қамтиды. Құрылымы типтiк оқу бағдарламасына сәйкес. Оқу құралы жоғарғы оқу орындарының студенттерiне, оқытушыларына және қылмыстылық мәселесiмен шұғылданғысы келетiн жалпы оқырман қауымға арналған.

 

0427254
Сегодня
Вчера
За неделю
За прошедшую неделю
За месяц
За прошедший месяц
Все
7
32
39
426943
218
2805
427254

Ваш IP: 3.81.28.10
Время: 08.07.2020
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • harari.jpg
 • img_25_livres_cles_de_la_phil_ru_1535975442.jpg
 • img_an_introduction_language_ru_1523361882.jpg
 • img_a_brief_history_of_philos_ru_1523463261.jpg
 • img_a_history_of_god_the_4000_ru_1523463549.jpg
 • img_a_history_of_modern_psych_ru_1523463625.jpg
 • img_a_new_history_of_western__ru_1523361796.jpg
 • img_a_new_history_of_western__ru_1523361824.jpg
 • img_economics_4th_edition_ru_1523350910.jpg
 • img_entrepreneurship_theory_p_ru_1523350923.jpg
 • img_essentials_of_sociology_9_ru_1523362846.jpg
 • img_history_and_theory_in_ant_ru_1523362732.jpg
 • img_management_12th_edition_ru_1523350967.jpg
 • img_social_psychology_ru_1523362655.jpg
 • img_sociological_theory_10th__ru_1523362938.jpg
 • img_the_fourth_industrial_rev_ru_1523362900.jpg
 • img_the_social_animal_11th_ed_ru_1523351049.jpg
 • img_yazyk_i_mezhkulturnaya_ko_ru_1535975539.jpg
 • IRBIS_12_IBIS_175400_1_.jpg


Государственный университет имени Шакарима города Семей. © 2001-2019. Все права защищены.