Ғылыми кітапхана

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті


"Еркін елдің ертеңі - кемел білім мен кенен ғылымда"

Н. Назарбаев

Алдыңғы Келесі Бет:

Университеттік онлайн кітапхана

2019 жылдың 11 мамырына дейін «Университеттік онлайн кітапхана» Электронды –кітапханалық жүйесінің тесттік қол жеткізу мүмкіндігі біздің университете ашық.
Интернетте мына сайтпен жұмыс жасауға болады:http://www.biblioclub.ru

Хабарландыру

Университет кітапханасының электронды залында Springer компаниясының «SpringerLink» электронды толықтексті платформасына ақысыз қол жетімді.

621

Г12

 

Габдуллина,А.З.

Қораптық тетіктерді механикалық өндеу технологиясындағы тұрақтандыру мәселелері: монография /А.З.Габдуллина.-Алматы:Таймс,2010.-88 б.

350-00

кол-во. экз. 1

633(574.4)

П50

 

Поливкина,Е.Н.

Особенности фракционного состава Cu, Zn, Pb, Cd, и pH в ризосфере растений Восточно-Казахстанской области /Е.Н.Поливкина.-Семей,2012.-153 с.

480-00

кол-во. экз. 1

63.3(5Каз)

А46

 

Алтай-түркі әлемінің алтын бесігі=Алтай-колыбель тюркского народа: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 26-27 тамыз /жауапты ред.Б.Сапарбаев.-Өскемен:Таллер-Пресс,2011.-359 б.

600-00

кол-во. экз. 3

63.3(5Каз)

Ж25

 

Жампеисова,Л.М.

Ұлттық бірыңғай тестілеу дайындығына арналған дүние жүзі тарихынан тақырыптық тестер жинағы(6,7,8 сынып) :оқұ әдістемелік құрал /Л.М.Жампеисова, Т.С.Нургазина, Г.Р.Рустемова; Семей мемлекеттік педагогикалық ин-ты.-Семей,2011.-120 б.

300-00

кол-во. экз. 1

572(574)

С52

 

Смағұлов,О.

Қазақ халқының антропологиялық тарихы. Т.1 /О.Смағұлов.-Алматы:Алдонғар,2011.-300 б. (Қазақ халқының шығу тарихы)

600-00

кол-во. экз. 1

63.3(5Каз)

Ж26

 

Жанболатұлы,М.

Әнет баба: Тарихи-танымдық толғамдар, ғибратты әңгімелер мен арнаулар жинағы /М.Жанболатұлы.-Семей,2011.-367 б.

350-00

кол-во. экз. 1

65.050(2Рос)

К54

 

Князева,И.В.

Трансформация антимонопольной политики в политику защиты конкуренции современных экономических условиях: монография /И.В.Князева, О.А.Лукашенко.-Новосибирск:Изд-во НГТУ,2011.-304 с.

600-00

кол-во. экз. 1

65.050(2Рос)

В14

 

Вакаев.В.

Барнаул, который нам нужен /Владислав Вакаев.-Барнаул:Европринт,2012.-130-00

300-00

кол-во. экз. 2

74.266.7я73

С85

 

Султанова,Н.К

Бастауыш мектептегі музыкалық тәрбиенің теориясы мен технологиясы: оқу құралы /Нургуль Камильевна Султанова; Семей мемлекеттік педагогикалық ин-ты.-Семей:Интеллект,2011.-152 б.

400-00

кол-во. экз. 1

74.58(5Каз)

Ғ96 Н34

 

"Ғылым, білім, иновациялар-Қазақстан дамуының жетекші бағыты" тақырыбындағы "Аманжолов оқулары-2012" ="Аманжоловские чтения-2012" на тему "Наука, образование, инновации-ведущий вектор развития Казахстана" посвященной 60-летию ВКГУ имени С.Аманжолова.Материалы международной конференции. Ч.1 :Халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференциясының материалдары. 1-бөлім.-Өскемен:ШҚМУ,2012.-605 б.

500-00

кол-во. экз. 1

74.58(5Каз)

Ғ96=Н34

 

"Ғылым, білім, инновациялар-Қазақстан дамуының жектеші бағыты" тақырыбындағы "Аманжолов оқулары-2012"="Аманжоловские чтения-20112" на тему "Наука, образование, инновации-ведущий вектор развития Казахстана"Материалы международной научно-практической конференции. Ч.2 :Халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференциясының материалдары. 2 бөлім.-Өскемен:ШҚМУ,2012.-402 б.

500-00

кол-во. экз. 1

74.58(5Каз)

Б20

 

Байсарина,Қ

Білім беру жүйесінде басқарудың инновациялық үлгісін енгізудің ғылыми-теориялық негіздері :монография /Қымбат Байсарина.-Астана,2012.-162 с.

550-00

кол-во. экз. 3

74.58

П78

 

Проблемы современного естественнонаучного и социогуманитарного знания в системе высшего образования: сборник научных статей /[отв.ред.С.А.Ан, В.Н.Филиппов, Н.С.Глущенко и др.].-Барнаул:АлтГПА,2009.-193 с.

250-00

кол-во. экз. 1

74.266.7я73

С85

 

Сутанова,Н.К.

Білім берудегі жаңарту жағдайында бастауыш мектептегі музыка сабағын ақпараттандырудың теориясы мен практикасын оқыту: оқу-әдістемелік құралы /Н.К.Султанова, А.И.Закирова; Семей мемлекеттік педагогикалық институты.-Семей,2013.-100 б.

480-00

кол-во. экз. 1

74.266.7-21

С85

 

Султанова,Н.К.

Абай Құнанбаевтің музыкалық мұралары арқылы эстетикалық тәрбие беру : Арнайы курс бағдарламасы /Нургуль Камильевна Султанова; Семей мемлекеттік педагогикалық институты.-Семей,2013.-30 б.

200-00

кол-во. экз. 1

74.200.5

Ұ43

 

Ұлттық тәрбие: таңдамалы лекциялар курса /[бас.ред.С,Ж.Пірәлиев; Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті].-Алматы:КазҰПУ,2011.-276 б.

580-00

кол-во. экз. 1

74.264

С92

 

Сценарии экологических мероприятий /[сост.Валентина Павловна Бурулько].-Семипалатинск:Исток,2006.-46 с.

200-00

кол-во. экз. 1

74.204.93

С23

 

Сборник материалов в помощь школьному лесничеству /[сост. Т.И.Фоминых, Л.Д.Михайлова].-Семипалатинск,2006.-56 с.

200-00

кол-во. экз. 1

79.3(5Каз)

Ш97=Р68

 

Шығыс Қазақстан облысының қазіргі заман тарихынын құжаттандыру орталығының құрылғанына 90 жыл толуына арналған "Еліміздің әлеуметтік-саяси және мәдени дамуын зерттеудегі мұрағат құжаттарының ролі" халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары="Роль архивных документов в исследовании социально-педагогического и культурного развития страны".-Семей:Тенгри,2010.-491с.

550-00

кол-во. экз. 2

83.3(5Каз)

Н86

 

Академик Рымғали Нұрғалидың ғылыми мектебі /[құраст.М.Б.Шындалиева].-Астана:Еуразия ун-ті,2010.-80 б.

250-00

кол-во. экз. 2

81.632.4

Қ17

 

Қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі мәселелері.Т.1: ғылыми жинақ /[бас ред.М.Ғ.Ескендиров].-Семей:Интеллект,2009.-269 б.

400-00

кол-во. экз. 24

83.3(5Каз)

Н90

 

Нургали,Р.

Казахская литература: концепции и жанры /Рымгали Нургали.-Астана:Фолиант,2010.-504 с.

500-00

кол-во. экз. 1

83.3(5Каз)

С21

 

Сатбаева,Ш.Қ.

Бес томдық шығармалар жинағы.Т.4 Веяние времени /Ш.Қ.Сатбаева.-Астана:Елорда,2010.-416 б.

500-00

кол-во. экз. 28

83.3(5Каз)

С21

 

Сәтбаева,Ш.Қ.

Бес томдық шығармалар жинағы.Т.3 Шоқан Уәлиханов-филолог. Чокан Валиханов и русская литература. Историко-филологические очерки. Шакарим Кудайбердиев /Ш.Қ.Сәтбаева.-Астана:Елорда,2010.-528 б.

500-00

кол-во. экз. 27

83.07

П78

 

Проблемы компаративистики и перевода=Компаративистика және аударматану мәселелері: сборник научных статей к 70-летию Нургали Рымгали.-Астана,2010.-344 с.

380-00

кол-во. экз. 1

83.3(5Каз)

Н90

 

Нургали,К.Р.

Трансформация художественности в аспекте современной компаративистики /К.Р.Нургали.-Астана:Фолиант,2007.-456 с.

450-00

кол-во. экз. 1

83.3(5Каз)

А33

 

Академик Рымғали Нұрғалидың ғылыми мектебі /[құраст.М.Б.Шындалиева].-Астана:Фолиант,2010.-160 б.

420-00

кол-во. экз. 2

83.3(5Каз)

Н17

 

Назарбекұлы,С.

Ұлы дала ұлдары /Сайын Назарбекұлы.-Алматы:Жазушы,2009.-544 б.

600-00

кол-во. экз. 2

81.632.4-923

М84

 

Мұқанова,Қ,Қ

Қазақ тілі: оқу құралы /Қ.Қ.Мұқанова.-Семей:Интеллект,2009.-245 б.

500-00

кол-во. экз. 2

84(5Каз)

Қ25

 

Қалжанова,Ш.У.

Қалжан Ахун /Ш.У.Қалжанова.-Алматы:Санат,2012.-327 б.

500-00

кол-во. экз. 1

85.143(5Кит)

А64

 

Ан,С.А.

Человек в пейзажной живописи Китая: монография /С.А.Ан, С.Н.Воронин.-Барнаул:АлтГПА,2010.-209 с.

400-00

кол-во. экз. 1

85.31я73

С85

 

Султанова,Н.К.

Шығармашылық пәндері бойынша тест тапсырмалары: оқу-әдістемелік құралы /Н.К.Султанова, А.Т.Тоқтарова, А.М.Тоқтарова: Семей мемлекеттік педагогикалық университеты.-Семей,2013.-167 б.

600-00

кол-во. экз. 1

85.313(5Каз)

И15

 

Ибрагимов,Т.

Шығармалары. Т.1. Толқын толғау: зерттеулер /Төкен Ибрагимов.-Алматы:Фолиант,2011.-396 б.

1500-00

кол-во. экз. 96

86.38

Д36

 

Дербисали, А.

Хибатулла ат-Тарази и его духовное наследие /А.Дербисали.-Астана: КазПолиграфиздат,2012.-324 с.

600-00

кол-во. экз. 1

86.38

И83

 

Исаұлы, М.

Мәнгі мұғжиза /М.Исаұлы.-Астана:АСТПолиграф,2011.-470 б.

550-00

кол-во. экз. 4

86.38

Ә25

 

Әділбаев,А.

Кемелдік кілті /А.Әділбаев.-Астана:АСТПолиграф,2011.-248 б.

500-00

кол-во. экз. 5

86.2

О-23

 

Образование и религия: сборник научных статей /[отв.ред. С.А.Ан, В.Н.Филиппов, Н.С.Глущенко, В.И.Губанова].-Барнаул:БГПУ,2008.-238 с.

350-00

кол-во. экз. 1

87.711

Д46

 

Динамика морали контексте современной культурной жизни России : сборник научных статей /[под ред.С.А.Ан].-Барнаул:АлтГПА,2012.-224 с.

400-00

кол-во. экз. 1

91.9:57(574)

М86=М92

 

Фазыл Мұхамедғалиұлы Мұхамедғалиев=Фазул Мухамедгалиевич Мухамедгалиев: Қазақстан ғылымдарының биобиблиографиясы /[құраст.Е.М.Тойшыбеков,Ө.Ы.Ығылманов,Г.А.Валиева, О.П.Баравач].-Алматы:ОҒК,2011.-100 б.

300-00

кол-во. экз. 1

91.9:54(574)

Ж88=Ж91

 

Жұрынов Мұрат Жұрынұлы=Журинов Мурат Журинович :Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы /[құраст.Ә.Б.Баешов,Д.В.Сокольский, Р.Ә.Мұсаханова].-Алматы:ОҒК,2011.-188 б.

300-00

кол-во. экз. 1

91.9:57(574)

С15 =С14

 

Аманкелді Құрбанұлы Саданов=Аманкелди Курбанович Саданов:Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы /[құраст.А.С.Балғымбаева].-Алматы:ОҒК,2011.-196 б.

300-00

кол-во. экз. 1

91.9:74(5Каз)

Н28=Н34

 

Наурызбай Жұмағали Жөкейұлы=Наурызбай Жумагали Жукеевич:Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясына материалдар /[Құраст.А.Ж.Наурызбай].-Жезказган:ЖезУ,2005.-105 б.

360-00

кол-во. экз. 2

91.9:65(5Каз)

А86=F89

 

Ерлан Мұхтарұлы Арын=Ерлан Мұхтарұлы Арын: Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясына мәліметтер /[ Құраст.Р.С.Арын, А.Ж.Құдабаева, М.Х.Рақымжанова, М.Қ.Әлжанова).-Павлодар:ЭКО,2011.-370б.

340-00

кол-во. экз. 1

91.9.83.3(5Каз)

Н86=Н90

 

Нұрғали Рымғали Нұрғалиұлы=Нургали Рымгали Нургалиулы:Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясына материалдар /[құраст.К.Р.Нұрғали, Л.А.Серғазы,А.Балташева).-Астана,2010.-129 б.

300-00

кол-во. экз. 2

66.3(5Каз)

Т50

 

Тойганбаев, А.

Демократия каждый день /Адиль Тойганбаев.-Алматы,2010.-212 с.

380-00

кол-во. экз. 5

 

 

0427254
Бүгін
Кеше
Апта бойы
Өткен аптада
Ай бойы
Өткен айда
Барлығы
7
32
39
426943
218
2805
427254

Сіздің IP: 3.81.28.10
Уақыт: 08.07.2020
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • harari.jpg
 • img_25_livres_cles_de_la_phil_ru_1535975442.jpg
 • img_an_introduction_language_ru_1523361882.jpg
 • img_a_brief_history_of_philos_ru_1523463261.jpg
 • img_a_history_of_god_the_4000_ru_1523463549.jpg
 • img_a_history_of_modern_psych_ru_1523463625.jpg
 • img_a_new_history_of_western__ru_1523361796.jpg
 • img_a_new_history_of_western__ru_1523361824.jpg
 • img_economics_4th_edition_ru_1523350910.jpg
 • img_entrepreneurship_theory_p_ru_1523350923.jpg
 • img_essentials_of_sociology_9_ru_1523362846.jpg
 • img_history_and_theory_in_ant_ru_1523362732.jpg
 • img_management_12th_edition_ru_1523350967.jpg
 • img_social_psychology_ru_1523362655.jpg
 • img_sociological_theory_10th__ru_1523362938.jpg
 • img_the_fourth_industrial_rev_ru_1523362900.jpg
 • img_the_social_animal_11th_ed_ru_1523351049.jpg
 • img_yazyk_i_mezhkulturnaya_ko_ru_1535975539.jpg
 • IRBIS_12_IBIS_175400_1_.jpg


Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті. © 2001-2019. Барлық құқықтар қорғалған.